Testni Participativni budžet 2023

je druga faza procesa Participativnog budžetiranja. U ovoj fazi, od Vas se očekuje prijava Vašeg INVESTICIJSKOG PROJEKTA. Investicijski projekt je vrlo jednostavno rečeno prijedlog Vašeg idejnog projekta kojeg želite kandidirati za financiranje iz dijela proračuna namijenjenog participativnom budžetiranju. Prijedlog Vašeg idejnog projekta možete stvoriti/prijaviti na način da kliknete na tipku „STVORI INVESTICIJSKI PROJEKT“. Nakon toga će Vam se omogućiti, putem predviđenih polja, da unesete informacije o Vašem idejnom projektu, te da priložite slike, nacrte i druge dokumente za koje smatrate da će na najbolji mogući način predstaviti Vaš projekt. Unos u sva polja je obvezan, osim u ona polja za koja je naznačeno da njihovo ispunjanje nije obvezno. Ova faza je vremenski ograničena, a ispod naziva faze imate vremenski rok do kada je ova faza aktivna. 

Pomoć oko participativnih budžeta

Trenutna faza

Prihvaćanje projekata

Kako bi stvorili novi investicijski budžet morate se prijaviti

Investicijske faze budžeta

Informacija

12.02.2022. - 12.02.2022.

Ovo je prva faza procesa participativnog budžetiranja. Prva faza predstavlja objavu početka Procesa i svrha joj je informirati što veći broj građana o planiranim sredstvima za tekuću godinu, a koja će biti utrošena za prijedloge projekata koje ćete dati upravo Vi. Informirajte i pozovite na sudjelovanje što veći broj vaših prijatelja i poznanika, i aktivno se uključite u sljedeće faze ovog Procesa. Datum koji vidite u vrhu je trajanje ove faze informiranja građanstva, nakon koje će uslijediti sljedeća faza, putem koje ćete moći podnositi prijedloge svojih projekata. Za bilo kakve dodatne informacije, možete kontaktirati i korisničku službu koja će vam u svako vrijeme pomoći oko sudjelovanja u bilo kojoj fazi.  

Prihvaćanje projekata

01.10.2022. - 01.10.2022.

je druga faza procesa Participativnog budžetiranja. U ovoj fazi, od Vas se očekuje prijava Vašeg INVESTICIJSKOG PROJEKTA. Investicijski projekt je vrlo jednostavno rečeno prijedlog Vašeg idejnog projekta kojeg želite kandidirati za financiranje iz dijela proračuna namijenjenog participativnom budžetiranju. Prijedlog Vašeg idejnog projekta možete stvoriti/prijaviti na način da kliknete na tipku „STVORI INVESTICIJSKI PROJEKT“. Nakon toga će Vam se omogućiti, putem predviđenih polja, da unesete informacije o Vašem idejnom projektu, te da priložite slike, nacrte i druge dokumente za koje smatrate da će na najbolji mogući način predstaviti Vaš projekt. Unos u sva polja je obvezan, osim u ona polja za koja je naznačeno da njihovo ispunjanje nije obvezno. Ova faza je vremenski ograničena, a ispod naziva faze imate vremenski rok do kada je ova faza aktivna. 

Pregled projekata

05.12.2022. - 05.12.2022.

je treća faza u kojoj svi mogu pregledavati prijavljene projekate. Riječ je o inicijalnoj fazi pregleda prijavljenih projekata, a koja služi, prije svega, Vama, koji ste prijavili određeni projekt, da uz pomoć Vaših prijatelja, poznanika i drugih sugrađana, pregledate projekt, uočite možebitne nedostatke ili manjkavosti u prijavljenom projektu, nadopunite projekt, napravite određene izmjene, priložite dodatnu dokumentaciju, ispravite greške i u konačnosti finalizirate Vaš idejni projekt.

Kada započne ova faza više nije moguće prijavljivati nove investicijske projekte, niti se kroz ovu fazu može izražavati javno mišljenje o prijavljenim projektima. Ovo je faza tzv. mirovanja ili faza konačnog uređivanja idejnog projekta.

Odabir projekata

05.01.2023. - 05.01.2023.

je četvrta faza koja je također, kao i prethodne, vremenski određena datumom koji vidite ispod naziva faze. U ovoj fazi svi građani, sada, mogu javno davati ili uskratiti podršku određenim prijavljenim projektima. Svrha ove faze je, na temelju Vašeg mišljenja, preliminarno prioritizirati prijavljene projekte. To znači da, ukoliko ima puno više prijavljenih projekata od mogućnosti njihovog financiranja, prednost u evaluaciji i ocjenjivanju projekata od strane stručnih tijela, imat će projekti koji su više rangirani tj. više na ljestvici prioriteta. Zato, pozovite što Više prijatelja i poznanika, da se aktivno uključe u davanje podrške Vašem projektu, kako bi upravo Vaš projekt bio visoko na listi prioriteta ocjenjivanja za ovu godinu.

Vrednovanje projekata

05.02.2023. - 05.02.2023.

je peta faza procesa participativnog budžetiranja za koju je odgovorna institucija tj. Grad. Dakle. U ovoj fazi Vi ne sudjelujete, već Grad tj. njegove stručne službe, po utvrđenim prioritetima iz prethodne faze procesa analiziraju i ocjenjuju prijavljene projekte, te po potrebi izrađuju feasibility studije za pojedine projekte, a kako bi za svoje ocjene imali čvrste argumente. Primarni cilj ove faze je definiranje održivosti, kvalitete i financijskog okvira projekta. Ukoliko se sa stručnog stajališta potvrdi da su projekti održivi i da se financijski uklapaju u definirani participativni budžet, prelazi se u slijedeću fazu procesa. Gradske službe također imaju definiran rok unutar kojeg moraju pregledati i ocijeniti sve projekte, te u sljedećoj fazi javno objaviti njihove analize i ocjene svakog pojedinačnog projekta. U ovoj fazi, oboružajte se strpljenjem i vjerom u Vaš projekt.  

Objavljivanje cijena projekata

30.07.2023. - 30.07.2023.

je faza u kojoj se  javnosti tj. građanima objavljuju projekti koji su zadovoljili sve kriterije iz faze vrednovanja i koji sada prolaze u najvažniju fazu, fazu konačnog odabira. Ovo je faza u kojoj ideja postaje realnost. U ovoj fazi se objavljuju sve informacije o načinu ocjenjivanja projekata, njihove procijenjene vrijednosti, troškovnici, kriteriji kvalitete koji će se kasnije primjenjivati u postupcima nabave i odabiru izvođača radova, a sve s ciljem kako bi građani, tj. Vi eventualno uočili eventualne nepravilnosti, bilo u sustavu vrednovanja/ocjenjivanja, bilo u definiranju troškova i kvalitativnih elemenata projekata. Objava rezultata, u stvari, znači da su ocijenjeni projekti prihvatljivi i da će Grad, kroz svoje formalne procedure podržati bilo koji od projekata koji su dobili prolaznu ocjenu. Na Vama je sada da u slijedećoj fazi konačno odaberete projekte i izglasate one najbolje.

Izglasavanje projekata

30.08.2023. - 30.08.2023.

je najvažnija faza u kojoj Vi dajete svoj konačni glas projektima koji su ušli u ovu fazu. Oni projekti koji skupe najviše glasova, predviđeni su za posljednju provjeru, a to je ujedno i posljednja faza Procesa nakon koje će se sigurno znati koji projekti idu u realizaciju ove godine. I u ovoj fazi animirajte što veći broj prijatelja i poznanika da daju glas baš Vašem projektu, naravno, ukoliko je Vaš projekt na listi za izglasavanje.

Pregled glasanja

30.09.2023. - 30.09.2023.

je informativna faza u kojoj se prikazuje rang lista odabranih projekata i u kojoj možete vidjeti rang listu izglasanih projekata.

Finalizirani proračun

30.10.2023. - 30.10.2023.

je posljednja faza u kojoj se procijenjene vrijednosti najviše bodovanih tj. rangiranih projekata stavljaju u okvir predviđenog dijela gradskog proračuna planiranog za participativno budžetiranje. To znači da se u ovoj fazi provjerava koliko najviše rangiranih projekata može „upasti“ u planirani budžet. Ovisno o procijenjenim vrijednostima projekata i odobrenom budžetu za financiranje, sada ćete sa sigurnošću znati koji projekt ili projekti idu u realizaciju ove godine i da li je to upravo Vaš projekt.

Prijedlozi investicijskih projekata prema geografskoj lokaciji

Pomoć oko participativnih budžeta

S participativnim budžetom građani odlučuju koji će se dio budžeta utrošiti na pojedini projekt.