Projektni prijedlozi za: Mjesni odbor Koločep

Kategorija investicijskog projekta

0202 - Obalni zid duž plaže Ingalo u Donjem čelu (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacije za izgradnju obalnog zaštitnog zida na ulici uz plažu Ingalo u Donjem čelu koji bi spriječio nanošenje pijeska s plaže na ulicu, što posebno problematično zna biti u zimskim mjesecima.

Kategorija investicijskog projekta

0203 - Popravak čekaonice u Donjem čelu

Projektom se predlaže saniranje i vraćanje u prvobitno stanje čekaonice u Donjem čelu (kod Jadrolinije) koja se trenutno nalazi u jako lošem stanju te nije u funkciji što stvara lošu sliku o otoku kod putnika koji pristaju u Donje čelo.

Kategorija investicijskog projekta

0204 - Betoniranje vodovodne trase

Projektom se predlaže betoniranje armiranim betonom vodovodne trase koja je trenutno makadam – od Vatrogasnog doma na Koločepu prema budućem planiranom heliodromu (do iznosa predviđenog financijskim sredstvima). Projekt je moguće izvoditi u više faza.

Kategorija investicijskog projekta

0207 - Uređenje izletišta Placet (projektna dokumentacija)

Projektom se predlaže izrada projektne dokumentacija za uređenje izletišta Placet u Gornjem čelu koje bi uključivalo postavljanje nove zaštitne ograde, postavljanje klupa za odmor, koševa za smeće i gradnju podzida na nogometnom igralištu.

Kategorija investicijskog projekta

0205 - Javna rasvjeta do uvale Ploče

Projektom se predlaže postavljanje niskih rasvjetnih stupova na već obilježena mjesta na području od ambulante na Koločepu do uvale Ploče (u dva pravca – prema moru i dalje uz put) do iznosa predviđenih financijskih sredstava.

Kategorija investicijskog projekta

0206 - Uređenje školskog igrališta

Projektom se predlaže uređenje školskog igrališta područne škole Ivana Gundulića u Donjem čelu na Koločepu. Uređenje bi uključivalo promjenu i nadogradnju trenutno preniske zaštitne ograde, promjenu koša i postavljanje podloge.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr