Projektni prijedlozi za: Mjesni odbor Mrčevo

Kategorija investicijskog projekta

0266 - Sanacija Lokve

Projektom se predlaže sanacija i uređenje Lokve (k.č. 52) u naselju Mrčevo, a što bi uključivalo ispumpavanje, popravljanje postojećih podzida, uređenje međa, kao i uređenje kamenica oko Lokve.

Kategorija investicijskog projekta

0268 - Uređenje puta i obnova suhozida

Projektom se predlaže uređenje postojećeg puta u naselju Mrčevo (na katastarskoj čestici 1401) što bi uključivalo obnovu i uređenje suhozida te izmjenu postojeće podloge do iznosa predviđenih financijskih sredstava.

Kategorija investicijskog projekta

0269 - Izmjena krovišta na staroj školi u Mrčevu

Projektom se predlaže postavljanje novog krovišta na zgradu osnovne škole u Mrčevu (k.č. 10). Trenutno krovište prokišnjava te ga je potrebno zamijeniti.

U slučaju poteškoća kod prijave ili u procesu glasovanja kontaktirajte nas na e-mail info@dura.hr