Idi nazad

17 Partnerstva za održivi razvoj

Ciljevi održivog razvoja mogu se ostvariti samo uz snažna globalna partnerstva i suradnju.

Uspješan razvojni plan zahtijeva uključiva partnerstva — na globalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini — izgrađena na načelima i vrijednostima, te na zajedničkoj viziji i zajedničkim ciljevima koji stavljaju ljude i planet u središte. Mnoge zemlje zahtijevaju službenu razvojnu pomoć za poticanje rasta i trgovine. Ipak, razine pomoći padaju i zemlje donatori nisu ispunile svoje obećanje da će povećati financiranje razvoja.

Zbog pandemije COVID-19, predviđa se da će se globalna ekonomija globalna ekonomija naglo smanjiti, za 3 posto, u 2020., doživjevši najgoru recesiju od Velike depresije.

Snažna međunarodna suradnja potrebna je sada više nego ikad kako bi se osiguralo da zemlje imaju sredstva za oporavak od pandemije, bolju izgradnju i postizanje ciljeva održivog razvoja.

Najaktivniji prijedlozi

Proposals

Najaktivnije rasprave

Debates
17.1
Ojačati mobilizaciju domaćih resursa, uključujući međunarodnu potporu zemljama u razvoju, kako bi se poboljšali domaći kapaciteti za prikupljanje poreza i drugih prihoda.
17.2
Razvijene zemlje moraju u potpunosti provesti svoje obveze službene razvojne pomoći, uključujući obvezu mnogih razvijenih zemalja da postignu cilj od 0,7 posto ODA/BND-a zemljama u razvoju i 0,15 do 0,20 posto ODA/BND-a najmanje razvijenim zemljama pružateljeODA-e se ohrabruje da razmotre postavljanje cilja kojim bi se najmanje razvijenim zemljama osiguralo najmanje 0,20 posto ODA/BND-a.
17.3
Mobilizirati dodatna financijska sredstva za zemlje u razvoju iz više izvora.
17.4
Pomozite zemljama u razvoju u postizanju dugoročne održivosti duga kroz koordiniranu politiku usmjerenu na poticanje financiranja duga, otplatu duga i restrukturiranje duga, prema potrebi, te rješavanje vanjskog duga visoko zaduženih siromašnih zemalja kako bi se smanjila dužnička kriza.
17.5
Usvojiti i provesti režime poticanja ulaganja za najmanje razvijene zemlje.
17.6
Unaprijediti regionalnu i međunarodnu suradnju sjever-jug, jug-jug i trokutastu regionalnu i međunarodnu suradnju i pristup znanosti, tehnologiji i inovacijama i poboljšati razmjenu znanja pod obostrano dogovorenim uvjetima, uključujući kroz poboljšanu koordinaciju među postojećim mehanizmima, posebno na razini Ujedinjenih naroda, i kroz globalni mehanizam za olakšavanje tehnologije.
17.7
Promicati razvoj, prijenos, širenje i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija u zemlje u razvoju pod povoljnim uvjetima, uključujući koncesijske i povlaštene uvjete.
17.8
U potpunosti operacionalizirati banke tehnologije i mehanizam za izgradnju kapaciteta za znanost, tehnologiju i inovacije za najmanje razvijene zemlje do 2017. i poboljšati korištenje tehnologije koja omogućuje, posebno informacijske i komunikacijske tehnologije.
17.9
Povećati međunarodnu potporu za provedbu učinkovite i ciljane izgradnje kapaciteta u zemljama u razvoju kako bi se podržali nacionalni planovi za provedbu svih ciljeva održivog razvoja, uključujući suradnju sjever-jug, jug-jug i trokutnu suradnju.
17.10
Promicati univerzalni, na pravilima utemeljen, otvoren, nediskriminirajući i pravičan multilateralni trgovinski sustav pod Svjetskom trgovinskom organizacijom, uključujući zaključenje pregovora u okviru razvojne agende iz Dohe.
17.11
Značajno povećati izvoz zemalja u razvoju, posebno s ciljem udvostručenja udjela najmanje razvijenih zemalja u globalnom izvozu do 2020.
17.12
Ostvariti pravovremenu provedbu bescarinskog i bez kvotnog pristupa tržištu na trajnoj osnovi za sve najmanje razvijene zemlje, u skladu s odlukama Svjetske trgovinske organizacije, uključujući osiguravanjem da povlaštena pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na uvoz iz najmanje razvijenih zemalja budu transparentna i jednostavna, i pridonijeti olakšavanju pristupa tržištu.
17.13
Unaprijediti globalnu makroekonomsku stabilnost, uključujući koordinaciju politika i dosljednost politike.
17.14
Unaprijediti koherentnost politika za održivi razvoj.
17.15
Poštujte politički prostor i vodstvo svake zemlje u uspostavljanju i provedbi politika za iskorjenjivanje siromaštva i održivi razvoj.
17.16
Unaprijediti globalno partnerstvo za održivi razvoj, dopunjeno partnerstvima s više dionika koja mobiliziraju i dijele znanje, stručnost, tehnologiju i financijske resurse, kako bi se podržalo postizanje ciljeva održivog razvoja u svim zemljama, posebno u zemljama u razvoju.
17.17
Poticati i promicati učinkovito javno, javno-privatno i civilno partnerstvo, nadovezujući se na iskustvo i strategije partnerstva.
17.18
Do 2020. pojačati potporu za izgradnju kapaciteta zemljama u razvoju, uključujući najmanje razvijene zemlje i male otočne države u razvoju, kako bi se značajno povećala dostupnost visokokvalitetnih, pravovremenih i pouzdanih podataka razvrstanih prema prihodu, spolu, dobi, rasi, etničkoj pripadnosti, migracijskom statusu, invaliditetu, zemljopisnom položaju i drugim karakteristikama relevantnim u nacionalnim kontekstima.
17.19
Do 2030. nadograđivati ​​postojeće inicijative za razvoj mjerenja napretka u održivom razvoju koja nadopunjuju bruto domaći proizvod i podržavaju izgradnju statističkih kapaciteta u zemljama u razvoju.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka