Sekcija pomoći ciljeva održivog razvoja

Svoj doprinos zajednici (rasprave, prijedlozi građana i investicijski projekti) možete uskladiti s ciljevima održivog razvoja 2030, što će nam omogućiti da imamo pregled našeg doprinosa svakom od ciljeva održivog razvoja. U nastavku možete saznati o svim ciljevima, njihovim zadacima i lokaliziranim zadacima.

1. Ne siromaštvu

Ukinuti siromaštvo u svim njegovim oblicima, svugdje.

1.1
Do 2030. iskorijeniti ekstremno siromaštvo za sve ljude posvuda, trenutni podaci pokazuju kako ima ljudi koji žive s manje od 1,25 dolara dnevno
1.2
Do 2030. smanjiti barem za polovicu udio muškaraca, žena i djece svih dobi koji žive u siromaštvu u svim njegovim dimenzijama prema nacionalnim definicijama
1.3
Provesti nacionalno primjerene sustave i mjere socijalne zaštite za sve i do 2030. postići znatnu pokrivenost siromašnih i ranjivih skupina
1.4
Do 2030. osigurati da svi muškarci i žene, posebno siromašni i ranjivi, imaju jednaka prava na ekonomske resurse, kao i pristup osnovnim uslugama, vlasništvo i kontrolu nad zemljom i drugim oblicima vlasništva, nasljeđe, prirodna bogatstva, odgovarajuće nove tehnologije i financijske usluge, uključujući mikrofinanciranje
1.5
Do 2030. izgraditi otpornost siromašnih i onih u ranjivim situacijama te smanjiti njihovu izloženost i ranjivost ekstremnim događajima povezanim s klimom i drugim gospodarskim, društvenim i ekološkim šokovima i katastrofama
1.A
Osigurati značajnu mobilizaciju resursa iz različitih izvora, uključujući kroz poboljšanu razvojnu suradnju, kako bi se osigurala prikladna i predvidljiva sredstva za zemlje u razvoju, posebno najmanje razvijene zemlje, za provedbu programa i politika za okončanje siromaštva u svim njegovim dimenzijama
1.B
Stvoriti dobre političke okvire na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, temeljene na razvojnim strategijama za siromašne i rodno osjetljivim, kako bi se podržalo ubrzano ulaganje u akcije iskorjenjivanja siromaštva
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

2. Ne gladi

Nulta stopa gladi

2.1
Do 2030. zaustaviti glad i osigurati pristup svim ljudima, posebno siromašnima i osobama u ranjivim situacijama, uključujući dojenčad, sigurnoj, hranjivoj i dovoljnoj hrani tijekom cijele godine.
2.2
Do 2030. okončati sve oblike pothranjenosti, uključujući postizanje, do 2025., međunarodno dogovorenih ciljeva u pogledu zaostajanja u razvoju i iscrpljenosti kod djece mlađe od 5 godina, te rješavati prehrambene potrebe adolescenata, trudnica i dojilja te starijih osoba.
2.3
Do 2030. udvostručiti poljoprivrednu produktivnost i prihode malih proizvođača hrane, posebice žena, autohtonih naroda, obiteljskih poljoprivrednika, stočara i ribara, uključujući siguran i jednak pristup zemlji, drugim proizvodnim resursima i inputima, znanju, financijskim uslugama, tržišta i mogućnosti za dodatnu vrijednost i zapošljavanje izvan poljoprivrede.
2.4
Do 2030. osigurati održive sustave proizvodnje hrane i implementirati otporne poljoprivredne prakse koje povećavaju produktivnost i proizvodnju, koje pomažu u održavanju ekosustava, koje jačaju sposobnost prilagodbe klimatskim promjenama, ekstremnim vremenskim prilikama, suši, poplavama i drugim katastrofama i koje progresivno poboljšavaju kvalitetu zemljišta i tla.
2.5
Do 2020. održavati genetsku raznolikost sjemena, kultiviranih biljaka te uzgojenih i udomaćenih životinja i srodnih divljih vrsta, uključujući kroz dobro vođene i raznolike banke sjemena i biljaka na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, te promicati pristup i pošteno i pravično dijeljenje koristi koje proizlaze iz korištenja genetskih resursa i povezanog tradicionalnog znanja, kako je međunarodno dogovoreno.
2.A
Povećati ulaganja, uključujući kroz pojačanu međunarodnu suradnju, u ruralnu infrastrukturu, poljoprivredna istraživanja i savjetodavne usluge, razvoj tehnologije i banke gena biljaka i stoke kako bi se poboljšao kapacitet poljoprivrede u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenim zemljama.
2.B
Ispraviti i spriječiti trgovinska ograničenja i poremećaje na svjetskim poljoprivrednim tržištima, uključujući paralelno ukidanje svih oblika poljoprivrednih izvoznih subvencija i svih izvoznih mjera s jednakim učinkom, u skladu s mandatom Razvojne runde iz Dohe.
2.C
Usvojiti mjere kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje tržišta prehrambenih proizvoda i njihovih derivata te olakšao pravovremeni pristup tržišnim informacijama, uključujući i rezerve hrane, kako bi se pomoglo u ograničavanju ekstremne volatilnosti cijena hrane.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

3. Dobro zdravstvo i blagostanje

Osigurati zdrav život i promicati dobrobit za sve u svim dobima.

3.1
Do 2030. smanjiti globalni omjer smrtnosti majki na manje od 70 na 100 000 živorođenih.
3.2
Do 2030. okončati spriječiti smrt novorođenčadi i djece mlađe od 5 godina, pri čemu je cilj svih zemalja smanjiti neonatalnu smrtnost na najviše 12 na 1.000 živorođenih, a smrtnost mlađe od 5 godina na najviše 25 na 1.000 živih rođenja.
3.3
Do 2030. okončati epidemije AIDS-a, tuberkuloze, malarije i zanemarenih tropskih bolesti te suzbiti hepatitis, bolesti koje se prenose vodom i druge zarazne bolesti.
3.4
Do 2030. smanjiti za jednu trećinu preranu smrtnost od nezaraznih bolesti prevencijom i liječenjem te promicati mentalno zdravlje i dobrobit.
3.5
Ojačati prevenciju i liječenje zlouporabe supstanci, uključujući zlouporabu opojnih droga i štetnu upotrebu alkohola.
3.6
Do 2020. prepoloviti globalni broj smrtnih slučajeva i ozljeda u prometnim nesrećama.
3.7
Do 2030. osigurati univerzalni pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući planiranje obitelji, informiranje i obrazovanje, te integraciju reproduktivnog zdravlja u nacionalne strategije i programe.
3.8
Ostvariti univerzalnu zdravstvenu pokrivenost, uključujući zaštitu od financijskih rizika, pristup kvalitetnim osnovnim zdravstvenim uslugama i pristup sigurnim, učinkovitim, kvalitetnim i pristupačnim esencijalnim lijekovima i cjepivima za sve.
3.9
Do 2030. značajno smanjiti broj smrtnih slučajeva i bolesti od opasnih kemikalija te onečišćenja i onečišćenja zraka, vode i tla.
3.A
Po potrebi ojačati provedbu Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana u svim zemljama.
3.B
Podržati istraživanje i razvoj cjepiva i lijekova za zarazne i nezarazne bolesti koje prvenstveno pogađaju zemlje u razvoju, osigurati pristup pristupačnim esencijalnim lijekovima i cjepivima, u skladu s Deklaracijom iz Dohe o Sporazumu TRIPS i javnom zdravstvu, koja potvrđuje pravo na razvoj državama da u potpunosti koriste odredbe Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva u vezi sa fleksibilnostima za zaštitu javnog zdravlja, a posebno, omogući pristup lijekovima za sve.
3.C
Znatno povećati financiranje zdravstva i zapošljavanje, razvoj, obuku i zadržavanje zdravstvene radne snage u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenim zemljama i malim otočnim državama u razvoju.
3.D
Ojačati kapacitete svih zemalja, posebno zemalja u razvoju, za rano upozoravanje, smanjenje rizika i upravljanje nacionalnim i globalnim zdravstvenim rizicima.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

4. Kvalitetno obrazovanje

Kvalitetno obrazovanje.

4.1
Do 2030. osigurati da sve djevojke i dječaci završe besplatno, pravedno i kvalitetno osnovno i srednje obrazovanje koje vodi do relevantnih i učinkovitih ishoda učenja za cilj 4.
4.2
Do 2030. osigurati da sve djevojčice i dječaci imaju pristup kvalitetnom razvoju u ranom djetinjstvu, skrbi i predškolskom obrazovanju kako bi bili spremni za osnovno obrazovanje.
4.3
Do 2030. osigurati jednak pristup svim ženama i muškarcima pristupačnom i kvalitetnom tehničkom, strukovnom i tercijarnom obrazovanju, uključujući sveučilišno.
4.4
Do 2030. značajno povećati broj mladih i odraslih koji imaju relevantne vještine, uključujući tehničke i strukovne vještine, za zapošljavanje, dostojanstvene poslove i poduzetništvo.
4.5
Do 2030. eliminirati spolne razlike u obrazovanju i osigurati jednak pristup svim razinama obrazovanja i strukovnog osposobljavanja za ugrožene, uključujući osobe s invaliditetom, autohtono stanovništvo i djecu u ranjivim situacijama.
4.6
Do 2030. osigurati da svi mladi i znatan dio odraslih, i muškaraca i žena, steknu pismenost i računanje.
4.7
Do 2030. osigurati da svi učenici steknu znanja i vještine potrebne za promicanje održivog razvoja, uključujući, između ostalog, kroz obrazovanje za održivi razvoj i održive stilove života, ljudska prava, ravnopravnost spolova, promicanje kulture mira i nenasilja, globalno građanstvo i uvažavanje kulturne raznolikosti i doprinosa kulture održivom razvoju.
4.A
Izgraditi i nadograditi obrazovne ustanove koje su osjetljive na djecu, invaliditet i rod i osigurati sigurno, nenasilno, uključivo i učinkovito okruženje za učenje za sve.
4.B
Do 2020. značajno globalno proširiti broj stipendija dostupnih zemljama u razvoju, posebno najmanje razvijenim zemljama, malim otočnim državama u razvoju i afričkim zemljama, za upis u visoko obrazovanje, uključujući strukovno osposobljavanje i informacijske i komunikacijske tehnologije, tehničke, inženjerske i znanstvene programe , u razvijenim zemljama i drugim zemljama u razvoju.
4.C
Do 2030. znatno povećati ponudu kvalificiranih nastavnika, uključujući međunarodnu suradnju za obuku nastavnika u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenim zemljama i malim otočnim državama u razvoju.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

5. Jednakost spolova

Ostvariti ravnopravnost spolova i osnažiti sve žene i djevojke.

5.1
Zaustaviti sve oblike diskriminacije svih žena i djevojaka posvuda.
5.2
Ukloniti sve oblike nasilja nad svim ženama i djevojkama u javnoj i privatnoj sferi, uključujući trgovinu ljudima te seksualno i druge vrste iskorištavanja.
5.3
Ukloniti sve štetne prakse, kao što su dječji, rani i prisilni brakovi i sakaćenje ženskih genitalija.
5.4
Prepoznati i vrednovati neplaćenu skrb i kućni rad kroz pružanje javnih usluga, infrastrukture i politike socijalne zaštite te promicanje zajedničke odgovornosti unutar kućanstva i obitelji prema nacionalnom primjeru.
5.5
Osigurati puno i učinkovito sudjelovanje žena i jednake mogućnosti za vodstvo na svim razinama donošenja odluka u političkom, gospodarskom i javnom životu.
5.6
Osigurati univerzalni pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju i reproduktivnim pravima kako je dogovoreno u skladu s Programom djelovanja Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju i Pekinškom platformom za djelovanje i ishodnim dokumentima njihovih konferencija
5.A
Poduzeti reforme kako bi se ženama dala jednaka prava na ekonomske resurse, kao i pristup vlasništvu i kontroli nad zemljištem i drugim oblicima vlasništva, financijskim uslugama, nasljedstvom i prirodnim resursima, u skladu s nacionalnim zakonima.
5.B
Unaprijediti korištenje tehnologije koja omogućuje, posebno informacijske i komunikacijske tehnologije, za promicanje osnaživanja žena.
5.C
Usvojiti i ojačati zdrave politike i provedivo zakonodavstvo za promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje svih žena i djevojaka na svim razinama.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

6. Čista voda i kanalizacija

Osigurati pristup vodi i sanitarnim uvjetima za sve.

6.1
Do 2030. postići univerzalan i jednak pristup sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi za sve.
6.2
Do 2030. postići pristup odgovarajućim i pravednim sanitarnim i higijenskim uvjetima za sve i okončati otvorenu defekaciju, obraćajući posebnu pozornost na potrebe žena i djevojaka te onih u ranjivim situacijama.
6.3
Do 2030. poboljšati kvalitetu vode smanjenjem onečišćenja, eliminiranjem odlaganja i smanjenjem oslobađanja opasnih kemikalija i materijala na najmanju moguću mjeru, prepolovljavanjem udjela neobrađene otpadne vode i znatno povećanje recikliranja i sigurne ponovne upotrebe na globalnoj razini.
6.4
Do 2030. značajno povećati učinkovitost korištenja vode u svim sektorima i osigurati održivo povlačenje i opskrbu slatkom vodom kako bi se riješila nestašica vode i znatno smanjio broj ljudi koji pate od nestašice vode.
6.5
Do 2030. implementirati integrirano upravljanje vodnim resursima na svim razinama, uključujući po potrebi prekograničnu suradnju.
6.6
Do 2020. zaštititi i obnoviti ekosustave povezane s vodom, uključujući planine, šume, močvare, rijeke, vodonosnike i jezera.
6.A
Do 2030. proširiti međunarodnu suradnju i potporu za izgradnju kapaciteta zemljama u razvoju u aktivnostima i programima vezanim uz vodu i kanalizaciju, uključujući prikupljanje vode, desalinizaciju, učinkovitost korištenja vode, obradu otpadnih voda, recikliranje i ponovnu upotrebu.
6.B
Podržati i osnažiti sudjelovanje lokalnih zajednica u poboljšanju upravljanja vodama i kanalizacijom.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

7. Obnoviljva i pristupačna energija

Osigurati pristupačnu, pouzdanu, održivu i modernu energiju.

7.1
Do 2030. osigurati univerzalni pristup pristupačnim, pouzdanim i modernim energetskim uslugama.
7.2
Do 2030. značajno povećati udio obnovljive energije u globalnom energetskom miksu.
7.3
Do 2030. udvostručiti globalnu stopu poboljšanja energetske učinkovitosti.
7.A
Do 2030. poboljšati međunarodnu suradnju kako bi se olakšao pristup istraživanju i tehnologiji čiste energije, uključujući obnovljivu energiju, energetsku učinkovitost i naprednu i čišću tehnologiju fosilnih goriva, te promicati ulaganja u energetsku infrastrukturu i tehnologiju čiste energije.
7.B
Do 2030. proširiti infrastrukturu i unaprijediti tehnologiju za opskrbu modernim i održivim energetskim uslugama za sve u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenim zemljama, malim otočnim državama u razvoju i zemljama u razvoju bez izlaza na more, u skladu s njihovim programima potpore.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

8. Dobra radna mjesta i gospodarstva

Promicati uključiv i održiv gospodarski rast, zapošljavanje i dostojanstven rad za sve.

8.1
Održavati gospodarski rast po glavi stanovnika u skladu s nacionalnim prilikama, a posebno najmanje 7 posto rasta bruto domaćeg proizvoda godišnje u najmanje razvijenim zemljama.
8.2
Ostvarite višu razinu gospodarske produktivnosti kroz diverzifikaciju, tehnološku nadogradnju i inovacije, uključujući kroz fokus na sektore s visokom dodanom vrijednošću i radno intenzivne sektore.
8.3
Promicati razvojno orijentirane politike koje podupiru produktivne aktivnosti, dostojanstveno otvaranje radnih mjesta, poduzetništvo, kreativnost i inovacije te poticati formalizaciju i rast mikro, malih i srednjih poduzeća, uključujući pristup financijskim uslugama.
8.4
Progresivno, do 2030. godine, poboljšati globalnu učinkovitost resursa u potrošnji i proizvodnji i nastojati odvojiti gospodarski rast od degradacije okoliša, u skladu s 10-godišnjim okvirom programa za održivu potrošnju i proizvodnju, pri čemu razvijene zemlje preuzimaju vodeću ulogu.
8.5
Do 2030. postići punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve žene i muškarce, uključujući mlade i osobe s invaliditetom, te jednaku plaću za rad jednake vrijednosti
8.6
Do 2020. znatno smanjiti udio mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se ili ne osposobljavaju.
8.7
Poduzeti hitne i učinkovite mjere za iskorjenjivanje prisilnog rada, okončanje modernog ropstva i trgovine ljudima te osiguravanje zabrane i eliminacije najgorih oblika dječjeg rada, uključujući novačenje i korištenje djece vojnika, te do 2025. ukinuti dječji rad u svim njegovim oblicima.
8.8
Štiti radnička prava i promicati sigurno i sigurno radno okruženje za sve radnike, uključujući radnike migrante, posebno žene migrantice, i one na nesigurnim poslovima.
8.9
Do 2030. osmisliti i provesti politike za promicanje održivog turizma koji otvara radna mjesta i promiče lokalnu kulturu i proizvode
8.10
Ojačati kapacitete domaćih financijskih institucija za poticanje i proširenje pristupa bankarstvu, osiguranju i financijskim uslugama za sve.
8.A
Povećati potporu pomoći za trgovinu za zemlje u razvoju, posebno najmanje razvijene zemlje, uključujući kroz Unaprijeđeni integrirani okvir za tehničku pomoć u vezi s trgovinom najmanje razvijenim zemljama.
8.B
Do 2020. razviti i operacionalizirati globalnu strategiju za zapošljavanje mladih i implementirati Globalni pakt o zapošljavanju Međunarodne organizacije rada.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

9. Industrija, inovacija i dobra infrastruktura

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati održivu industrijalizaciju i poticati inovacije.

9.1
Razviti kvalitetnu, pouzdanu, održivu i otpornu infrastrukturu, uključujući regionalnu i prekograničnu infrastrukturu, za potporu gospodarskom razvoju i ljudskoj dobrobiti, s naglaskom na pristupačan i jednak pristup za sve.
9.2
Promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i do 2030. značajno povećati udio industrije u zaposlenosti i bruto domaćem proizvodu, u skladu s nacionalnim okolnostima, te udvostručiti svoj udio u najmanje razvijenim zemljama.
9.3
Povećati pristup malih industrijskih i drugih poduzeća, posebno u zemljama u razvoju, financijskim uslugama, uključujući pristupačne kredite, i njihovu integraciju u lance vrijednosti i tržišta.
9.4
Do 2030. nadograditi infrastrukturu i preurediti industrije kako bi bile održive, uz povećanu učinkovitost korištenja resursa i veće usvajanje čistih i ekološki prihvatljivih tehnologija i industrijskih procesa, pri čemu sve zemlje poduzimaju mjere u skladu sa svojim mogućnostima.
9.5
Unaprijediti znanstvena istraživanja, unaprijediti tehnološke sposobnosti industrijskih sektora u svim zemljama, posebno u zemljama u razvoju, uključujući, do 2030., poticanje inovacija i značajno povećanje broja istraživača i razvojnih radnika na milijun ljudi te javne i privatne izdatke za istraživanje i razvoj.
9.A
Olakšati održiv i otporan razvoj infrastrukture u zemljama u razvoju kroz poboljšanu financijsku, tehnološku i tehničku podršku afričkim zemljama, najmanje razvijenim zemljama, zemljama u razvoju bez izlaza na more i malim otočnim državama u razvoju
9.B
Podupirati domaći tehnološki razvoj, istraživanje i inovacije u zemljama u razvoju, uključujući osiguravanjem povoljnog političkog okruženja za, između ostalog, industrijsku diverzifikaciju i dodavanje vrijednosti robi.
9.C
Značajno povećati pristup informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji i nastojati osigurati univerzalan i pristupačan pristup internetu u najmanje razvijenim zemljama do 2020. godine.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

10. Smanjenje nejednakosti

Smanjiti nejednakost unutar i među zemljama.

10.1
Do 2030. progresivno postići i održati rast dohotka donjih 40 posto stanovništva po stopi višoj od nacionalnog prosjeka.
10.2
Do 2030. osnažiti i promicati društvenu, ekonomsku i političku uključenost svih, bez obzira na dob, spol, invaliditet, rasu, etničku pripadnost, podrijetlo, vjeru ili ekonomski ili drugi status.
10.3
Osigurati jednake mogućnosti i smanjiti nejednakosti ishoda, uključujući eliminiranje diskriminirajućih zakona, politika i praksi te promicanjem odgovarajućeg zakonodavstva, politika i djelovanja u tom pogledu.
10.4
Usvojiti politike, posebno fiskalne politike, politike plaća i socijalne zaštite, te postupno postići veću jednakost.
10.5
Unaprijediti regulaciju i praćenje globalnih financijskih tržišta i institucija te ojačati provedbu takvih propisa.
10.6
Osigurati pojačanu zastupljenost i glas zemalja u razvoju u donošenju odluka u globalnim međunarodnim ekonomskim i financijskim institucijama kako bi se pružile učinkovitije, vjerodostojnije, odgovornije i legitimnije institucije.
10.7
Olakšati urednu, sigurnu, redovitu i odgovornu migraciju i mobilnost ljudi, uključujući provedbu planiranih i dobro vođenih migracijskih politika.
10.A
Provesti načelo posebnog i različitog tretmana za zemlje u razvoju, posebno najmanje razvijene zemlje, u skladu sa sporazumima Svjetske trgovinske organizacije.
10.B
Poticati službenu razvojnu pomoć i financijske tokove, uključujući izravna strana ulaganja, prema državama u kojima je najveća potreba, posebno u najmanje razvijenim zemljama, afričkim zemljama, malim otočnim državama u razvoju i zemljama u razvoju bez izlaza na more, u skladu s njihovim nacionalnim planovima i programima.
10.C
Do 2030. smanjiti transakcijske troškove doznaka migranata na manje od 3 posto i eliminirati koridore za doznake s troškovima višim od 5 posto.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

11. Održivi gradovi i zajednice

Učinite gradove uključivim, sigurnim, otpornim i održivim.

11.1
Do 2030. osigurati svima pristup adekvatnom, sigurnom i pristupačnom stanovanju i osnovnim uslugama te nadograditi sirotinjske četvrti.
11.2
Do 2030. osigurati pristup sigurnim, pristupačnim, pristupačnim i održivim prometnim sustavima za sve, poboljšavajući sigurnost na cestama, posebice širenjem javnog prijevoza, s posebnom pažnjom na potrebe onih u ranjivim situacijama, žena, djece, osoba s invaliditetom i starijih osoba.
11.3
Do 2030. poboljšati uključivu i održivu urbanizaciju i kapacitete za participativno, integrirano i održivo planiranje i upravljanje ljudskim naseljima u svim zemljama.
11.4
Ojačati napore za zaštitu i očuvanje svjetske kulturne i prirodne baštine.
11.5
Do 2030. značajno smanjiti broj umrlih i broj pogođenih ljudi te značajno smanjiti izravne gospodarske gubitke u odnosu na globalni bruto domaći proizvod uzrokovan katastrofama, uključujući katastrofe povezane s vodom, s naglaskom na zaštiti siromašnih i ljudi u ranjivim situacijama.
11.6
Do 2030. godine smanjiti negativan utjecaj gradova na okoliš po glavi stanovnika, uključujući obraćanje posebne pažnje na kvalitetu zraka i gospodarenje komunalnim i drugim otpadom.
11.7
Do 2030. osigurati univerzalni pristup sigurnim, uključivim i pristupačnim, zelenim i javnim prostorima, posebno za žene i djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom.
11.A
Podupirati pozitivne gospodarske, društvene i ekološke veze između urbanih, peri urbanih i ruralnih područja jačanjem nacionalnog i regionalnog planiranja razvoja.
11.B
Do 2020. značajno povećati broj gradova i ljudskih naselja koji usvajaju i provode integrirane politike i planove za uključivanje, učinkovitost resursa, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, otpornost na katastrofe, te razviti i implementirati, u skladu sa Sendaiskim okvirom za rizik od katastrofa Smanjenje 2015.-2030., holističko upravljanje rizikom od katastrofa na svim razinama.
11.C
Podrška najmanje razvijenim zemljama, uključujući financijsku i tehničku pomoć, u izgradnji održivih i otpornih zgrada korištenjem lokalnih materijala.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

12. Odgovorno upotrebljavanje resursa, Osiguranje održive potrošnje i načina proizvodnje

Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje.

12.1
Odgovorno upotrebljavanje resursa Osiguranje održive potrošnje i načina proizvodnje.
12.2
Provesti 10-godišnji okvir programa o održivoj potrošnji i proizvodnji, sve zemlje poduzimaju mjere, a razvijene zemlje preuzimaju vodstvo, uzimajući u obzir razvoj i sposobnosti zemalja u razvoju.
12.3
Do 2030. godine postići održivo upravljanje i učinkovito korištenje prirodnih resursa.
12.4
Do 2030. prepoloviti globalni otpad hrane po glavi stanovnika na maloprodajnoj i potrošačkoj razini i smanjiti gubitke hrane duž proizvodnih i opskrbnih lanaca, uključujući gubitke nakon žetve.
12.5
Do 2020. postići ekološki prihvatljivo gospodarenje kemikalijama i svim otpadom tijekom njihovog životnog ciklusa, u skladu s dogovorenim međunarodnim okvirima, te značajno smanjiti njihovo ispuštanje u zrak, vodu i tlo kako bi se smanjili njihovi štetni utjecaji na zdravlje ljudi i okoliš.
12.6
Potaknite tvrtke, posebno velike i transnacionalne tvrtke, da usvoje održive prakse i integriraju informacije o održivosti u svoj ciklus izvješćivanja.
12.7
Promicati prakse javne nabave koje su održive, u skladu s nacionalnim politikama i prioritetima.
12.8
Do 2030. osigurati da ljudi posvuda imaju relevantne informacije i svijest o održivom razvoju i životnim stilovima u skladu s prirodom.
12.A
Podržati zemlje u razvoju da ojačaju svoje znanstvene i tehnološke kapacitete kako bi krenule prema održivijim obrascima potrošnje i proizvodnje.
12.B
Razviti i implementirati alate za praćenje učinaka održivog razvoja za održivi turizam koji otvara radna mjesta i promiče lokalnu kulturu i proizvode.
12.C
Racionalizirati neučinkovite subvencije za fosilna goriva koje potiču rasipnu potrošnju uklanjanjem poremećaja tržišta, u skladu s nacionalnim okolnostima, uključujući restrukturiranje oporezivanja i postupno ukidanje tih štetnih subvencija, ako postoje, kako bi odražavale njihov utjecaj na okoliš, uzimajući u potpunosti u obzir posebne potrebe i uvjetima u zemljama u razvoju i minimiziranju mogućih štetnih utjecaja na njihov razvoj na način koji štiti siromašne i pogođene zajednice.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

13. Zaštita klime

Poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih učinaka.

13.1
Ojačati otpornost i sposobnost prilagodbe klimatskim opasnostima i prirodnim katastrofama u svim zemljama.
13.2
Integrirati mjere klimatskih promjena u nacionalne politike, strategije i planiranje.
13.3
Poboljšati obrazovanje, podizanje svijesti te ljudske i institucionalne kapacitete za ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbu, smanjenje utjecaja i rano upozoravanje.
13.A
Provesti obvezu koju su strane razvijene zemlje preuzele u okviru Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama u cilju zajedničkog mobiliziranja 100 milijardi dolara godišnje do 2020. iz svih izvora za rješavanje potreba zemalja u razvoju u kontekstu smislenih mjera ublažavanja i transparentnosti u provedbi i u potpunosti operacionalizirati Zeleni klimatski fond kroz njegovu kapitalizaciju što je prije moguće.
13.B
Promicati mehanizme za podizanje kapaciteta za učinkovito planiranje i upravljanje klimatskim promjenama u najmanje razvijenim zemljama i malim otočnim državama u razvoju, uključujući fokusiranje na žene, mlade i lokalne i marginalizirane zajednice.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

14. Održivi oceani

Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse.

14.1
Do 2025. spriječiti i značajno smanjiti onečišćenje mora svih vrsta, posebno od aktivnosti na kopnu, uključujući morski otpad i onečišćenje nutrijentima.
14.2
Do 2020. održivo upravljati i štititi morske i obalne ekosustave kako bi se izbjegli značajni štetni utjecaji, uključujući jačanje njihove otpornosti, te poduzeti mjere za njihovu obnovu kako bi se postigli zdravi i produktivni oceani.
14.3
Minimizirati i riješiti utjecaje zakiseljavanja oceana, uključujući poboljšanu znanstvenu suradnju na svim razinama.
14.4
Do 2020. učinkovito regulirati ulov i okončati prekomjerni izlov, nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov i destruktivne ribolovne prakse te provesti znanstveno utemeljene planove upravljanja, kako bi se riblji fondovi obnovili u najkraćem mogućem vremenu, barem do razina koje mogu proizvesti maksimalni održivi prinos što je određeno njihovim biološkim karakteristikama.
14.5
Do 2020. očuvati najmanje 10 posto obalnih i morskih područja, u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom i na temelju najboljih dostupnih znanstvenih informacija.
14.6
Do 2020. zabraniti određene oblike subvencioniranja ribarstva koji doprinose prekomjernom kapacitetu i prekomjernom izlovu, eliminirati subvencije koje doprinose nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu i suzdržati se od uvođenja novih takvih subvencija, prepoznajući prikladan i učinkovit poseban i različit tretman za zemlje u razvoju i najmanje razvijene zemlje trebao bi biti sastavni dio pregovora Svjetske trgovinske organizacije o subvencioniranju ribarstva.
14.7
Do 2030. povećati ekonomske koristi za male otočne države u razvoju i najmanje razvijene zemlje od održivog korištenja morskih resursa, uključujući održivo upravljanje ribarstvom, akvakulturom i turizmom.
14.A
Povećati znanstveno znanje, razviti istraživačke kapacitete i prenijeti morsku tehnologiju, uzimajući u obzir kriterije i smjernice Međuvladine oceanografske komisije o prijenosu morske tehnologije, kako bi se poboljšalo zdravlje oceana i povećao doprinos morske biološke raznolikosti razvoju zemalja u razvoju, posebice male otočne države u razvoju i najmanje razvijene zemlje.
14.B
Omogućiti pristup malim zanatskim ribarima morskim resursima i tržištima.
14.C
Unaprijediti očuvanje i održivo korištenje oceana i njihovih resursa provedbom međunarodnog prava kao što je prikazano u UNCLOS-u, koji pruža pravni okvir za očuvanje i održivo korištenje oceana i njihovih resursa, kao što se podsjeća u stavku 158. Budućnosti koju želimo.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

15. Održivo iskorištavanje zemlje

Održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta, zaustaviti gubitak biološke raznolikosti.

15.1
Do 2020. osigurati očuvanje, obnovu i održivo korištenje kopnenih i kopnenih slatkovodnih ekosustava i njihovih usluga, posebno šuma, močvara, planina i suhih područja, u skladu s obvezama iz međunarodnih sporazuma.
15.2
Do 2020. promicati provedbu održivog gospodarenja svim vrstama šuma, zaustaviti krčenje šuma, obnoviti degradirane šume i značajno povećati pošumljavanje i pošumljavanje na globalnoj razini.
15.3
Do 2030. boriti se protiv dezertifikacije, obnoviti degradirano zemljište i tlo, uključujući zemljište zahvaćeno dezertifikacijom, sušom i poplavama, te nastojati postići svijet neutralan zbog degradacije zemljišta.
15.4
Do 2030. osigurati očuvanje planinskih ekosustava, uključujući njihovu biološku raznolikost, kako bi se poboljšala njihova sposobnost pružanja prednosti koje su ključne za održivi razvoj.
15.5
Poduzeti hitne i značajne mjere za smanjenje degradacije prirodnih staništa, zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti te do 2020. godine zaštititi i spriječiti izumiranje ugroženih vrsta.
15.6
Promicati pošteno i pravedno dijeljenje koristi koje proizlaze iz korištenja genetskih resursa i promicati odgovarajući pristup takvim resursima, kako je međunarodno dogovoreno.
15.7
Poduzeti hitne mjere za zaustavljanje krivolova i trgovine zaštićenim vrstama flore i faune i rješavanje potražnje i ponude ilegalnih proizvoda iz divljih životinja.
15.8
Do 2020. godine uvesti mjere za sprječavanje unošenja i značajno smanjenje utjecaja invazivnih stranih vrsta na kopnene i vodene ekosustave te kontrolu ili iskorjenjivanje prioritetnih vrsta.
15.9
Do 2020. integrirati vrijednosti ekosustava i bioraznolikosti u nacionalno i lokalno planiranje, razvojne procese, strategije i račune za smanjenje siromaštva.
15.A
Mobilizirati i značajno povećati financijska sredstva iz svih izvora za očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti i ekosustava.
15.B
Mobilizirati značajna sredstva iz svih izvora i na svim razinama za financiranje održivog gospodarenja šumama i pružiti odgovarajuće poticaje zemljama u razvoju da unaprijede takvo gospodarenje, uključujući očuvanje i pošumljavanje.
15.C
Povećati globalnu potporu naporima u borbi protiv krivolova i trgovine zaštićenim vrstama, uključujući povećanje kapaciteta lokalnih zajednica da traže održive mogućnosti za život.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

16. Mir i Pravednost

Promicati pravedna, mirna i uključiva društva.

16.1
Značajno smanjiti sve oblike nasilja i povezane stope smrtnosti posvuda.
16.2
Prekinuti zlostavljanje, iskorištavanje, trgovinu i sve oblike nasilja nad djecom i torture.
16.3
Promicati vladavinu prava na nacionalnoj i međunarodnoj razini i osigurati jednak pristup pravdi za sve.
16.4
Do 2030. značajno smanjiti nezakonite financijske tokove i tokove oružja, ojačati povrat i povrat ukradene imovine i boriti se protiv svih oblika organiziranog kriminala.
16.5
Znatno smanjiti korupciju i mito u svim njihovim oblicima.
16.6
Razviti učinkovite, odgovorne i transparentne institucije na svim razinama.
16.7
Osigurati odgovorno, uključivo, participativno i reprezentativno donošenje odluka na svim razinama.
16.8
Proširiti i ojačati sudjelovanje zemalja u razvoju u institucijama globalnog upravljanja.
16.9
Do 2030. osigurati pravni identitet za sve, uključujući registraciju rođenja.
16.10
Osigurati pristup javnosti informacijama i zaštititi temeljne slobode, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim sporazumima.
16.A
Ojačati relevantne nacionalne institucije, uključujući međunarodnu suradnju, za izgradnju kapaciteta na svim razinama, posebno u zemljama u razvoju, za sprječavanje nasilja i borbu protiv terorizma i kriminala.
16.B
Promicati i provoditi nediskriminatorne zakone i politike za održivi razvoj.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka

17. Partnerstva za održivi razvoj

Revitalizirati globalno partnerstvo za održivi razvoj.

17.1
Ojačati mobilizaciju domaćih resursa, uključujući međunarodnu potporu zemljama u razvoju, kako bi se poboljšali domaći kapaciteti za prikupljanje poreza i drugih prihoda.
17.2
Razvijene zemlje moraju u potpunosti provesti svoje obveze službene razvojne pomoći, uključujući obvezu mnogih razvijenih zemalja da postignu cilj od 0,7 posto ODA/BND-a zemljama u razvoju i 0,15 do 0,20 posto ODA/BND-a najmanje razvijenim zemljama pružateljeODA-e se ohrabruje da razmotre postavljanje cilja kojim bi se najmanje razvijenim zemljama osiguralo najmanje 0,20 posto ODA/BND-a.
17.3
Mobilizirati dodatna financijska sredstva za zemlje u razvoju iz više izvora.
17.4
Pomozite zemljama u razvoju u postizanju dugoročne održivosti duga kroz koordiniranu politiku usmjerenu na poticanje financiranja duga, otplatu duga i restrukturiranje duga, prema potrebi, te rješavanje vanjskog duga visoko zaduženih siromašnih zemalja kako bi se smanjila dužnička kriza.
17.5
Usvojiti i provesti režime poticanja ulaganja za najmanje razvijene zemlje.
17.6
Unaprijediti regionalnu i međunarodnu suradnju sjever-jug, jug-jug i trokutastu regionalnu i međunarodnu suradnju i pristup znanosti, tehnologiji i inovacijama i poboljšati razmjenu znanja pod obostrano dogovorenim uvjetima, uključujući kroz poboljšanu koordinaciju među postojećim mehanizmima, posebno na razini Ujedinjenih naroda, i kroz globalni mehanizam za olakšavanje tehnologije.
17.7
Promicati razvoj, prijenos, širenje i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija u zemlje u razvoju pod povoljnim uvjetima, uključujući koncesijske i povlaštene uvjete.
17.8
U potpunosti operacionalizirati banke tehnologije i mehanizam za izgradnju kapaciteta za znanost, tehnologiju i inovacije za najmanje razvijene zemlje do 2017. i poboljšati korištenje tehnologije koja omogućuje, posebno informacijske i komunikacijske tehnologije.
17.9
Povećati međunarodnu potporu za provedbu učinkovite i ciljane izgradnje kapaciteta u zemljama u razvoju kako bi se podržali nacionalni planovi za provedbu svih ciljeva održivog razvoja, uključujući suradnju sjever-jug, jug-jug i trokutnu suradnju.
17.10
Promicati univerzalni, na pravilima utemeljen, otvoren, nediskriminirajući i pravičan multilateralni trgovinski sustav pod Svjetskom trgovinskom organizacijom, uključujući zaključenje pregovora u okviru razvojne agende iz Dohe.
17.11
Značajno povećati izvoz zemalja u razvoju, posebno s ciljem udvostručenja udjela najmanje razvijenih zemalja u globalnom izvozu do 2020.
17.12
Ostvariti pravovremenu provedbu bescarinskog i bez kvotnog pristupa tržištu na trajnoj osnovi za sve najmanje razvijene zemlje, u skladu s odlukama Svjetske trgovinske organizacije, uključujući osiguravanjem da povlaštena pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na uvoz iz najmanje razvijenih zemalja budu transparentna i jednostavna, i pridonijeti olakšavanju pristupa tržištu.
17.13
Unaprijediti globalnu makroekonomsku stabilnost, uključujući koordinaciju politika i dosljednost politike.
17.14
Unaprijediti koherentnost politika za održivi razvoj.
17.15
Poštujte politički prostor i vodstvo svake zemlje u uspostavljanju i provedbi politika za iskorjenjivanje siromaštva i održivi razvoj.
17.16
Unaprijediti globalno partnerstvo za održivi razvoj, dopunjeno partnerstvima s više dionika koja mobiliziraju i dijele znanje, stručnost, tehnologiju i financijske resurse, kako bi se podržalo postizanje ciljeva održivog razvoja u svim zemljama, posebno u zemljama u razvoju.
17.17
Poticati i promicati učinkovito javno, javno-privatno i civilno partnerstvo, nadovezujući se na iskustvo i strategije partnerstva.
17.18
Do 2020. pojačati potporu za izgradnju kapaciteta zemljama u razvoju, uključujući najmanje razvijene zemlje i male otočne države u razvoju, kako bi se značajno povećala dostupnost visokokvalitetnih, pravovremenih i pouzdanih podataka razvrstanih prema prihodu, spolu, dobi, rasi, etničkoj pripadnosti, migracijskom statusu, invaliditetu, zemljopisnom položaju i drugim karakteristikama relevantnim u nacionalnim kontekstima.
17.19
Do 2030. nadograđivati ​​postojeće inicijative za razvoj mjerenja napretka u održivom razvoju koja nadopunjuju bruto domaći proizvod i podržavaju izgradnju statističkih kapaciteta u zemljama u razvoju.
Ovaj cilj nema lokalnih zadataka